Главная » Статьи » Публикации Кравченко В.Н.

Гібридний метод підтримки та прийняття управлінських рішень на основі обробки експертних суджень і нечіткої логіки

  Кравченко В.М. Гібридний метод підтримки та прийняття управлінських рішень на основі обробки експертних суджень і нечіткої логіки // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2012. – Вип. 27. – С. 165-168.

     

 

   Процес  підтримки  та  прийняття  управлінських рішень, спрямований  на  подолання проблемних ситуацій в економічній системі, які характеризуються високим рівнем невизначеності, неоднозначною інтерпретацією і різноманітністю відгуків системи, ґрунтується на комбінованому застосуванні методів обробки експертних суджень, нечітких множин і нечіткої логіки

     Ключові  слова:  УПРАВЛІННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЕКСПЕРТНІ СУДЖЕННЯ, МЕТОДИ, НЕЧІТКІ МНОЖИНИ, НЕЧІТКА ЛОГІКА.

 

   Kravchenko V. Hybrid Decision Making Method in Management Based on the Processing Expert Judgments and Fuzzy Logic    

   Support and management decisions making process aimed at overcoming the problem situations in the economic system, characterized by high levels of uncertainty and a variety of interpretations and responses of the system, based on the combined application of processing expert judgments methods, fuzzy sets and fuzzy logic

    Keyword: MANAGEMENT, DECISION MAKING, EXPERT JUDGMENT METHODS, FUZZY SETS, FUZZY LOGIC


    Кравченко В.Н. Гибридный метод поддержки и принятия управленческих решений на основе обработки экспертных суждений и нечеткой логики

    Процесс поддержки и принятия управленческих  решений, направленный на преодоление проблемных  ситуаций в экономической системе, которые характеризуются высоким уровнем неопределенности, неоднозначной интерпретацией и разнообразием откликов системы, основывается на комбинированном применении методов обработки экспертных суждений, нечетких множеств и нечеткой логики

    Ключевые   слова:   УПРАВЛЕНИЕ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ЭКСПЕРТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, МЕТОДЫ, НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА, НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКАПроцес прийняття управлінських рішень в багатьох сферах економічної діяльності спирається на сукупність змінних, багато з яких характеризуються як стохастичні, нечіткі, невизначені, якісні, невловимі. Багато з цих змінних мають нелінійний характер впливу один на одного. Наявність подібних змінних обумовлює неоднозначне визначення цілей, «розмитий» опис економічних об'єктів, низку альтернативних критеріїв і рішень, що нерідко являють собою лише набір рекомендацій. У підсумку несвоєчасна і неточна інтерпретація управлінських ситуацій, а також – фрагментарність знань призводять до того, що суб'єкти господарювання стикаються з проблемами низької оперативності та неадекватності процесу прийняття рішень. Для подолання зазначених проблем важливо застосування дієвих методів обробки і формалізації експертних суджень, результати яких є підґрунтям для швидкого прийняття чітких управлінських рішень, адекватних проблемній ситуації, що склалася.

Аналіз наукової літератури в галузі підтримки та прийняття рішень в управлінні економічними та соціальними системами показав, що до широко розповсюджених методів відносяться експертні методи DEMATEL, AHP (ANP) і MICMAC, а також моделі на основі нечітких множин і нечіткої логіки.

Суть методу DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory) полягає в розрахунку непрямих відносин між змінними на основі оцінки прямих зв'язків для структуризації складних проблем [3]. Виходячи з оцінки природи відносин між змінними метод DEMATEL дозволяє поділити змінні на причини та наслідки [1]. Змінна «причина» має значно більший вплив на інші змінні в порівнянні з впливом на неї саму [7]. Таке знання є корисним в управлінні ризиками, націленому на підвищення життєздатності системи (або зниження її вразливості), оскільки вимір (оцінка) змінної «причина», імовірно, має додатковий вплив на змінні, які залежать від неї [6]. Іншими словами, оцінка, отримана при вимірюванні причини, має більше значення, ніж оцінка, отримана при вимірюванні ефекту. Це дозволяє пояснити реакцію системи до змін у певних змінних.

Цей метод отримав розвиток у роботах [4, 8, 10] за допомогою застосування трикутної функції приналежності, а також в роботі М. Хайета [6], де застосована трапецеїдальна функція приналежності.

Відправною точкою методу аналізу ієрархій (AHP) також є попарне порівняння елементів, проте на відміну від методу DEMATEL в ньому досліджується перевага (важливість).

Для ідентифікації незалежних і залежних змінних використовується метод MICMAC (Matrice d’Impacts Croisé-Multiplication Appliquée à un Classement) [5]. На початку складається матриця впливу А, в якій аi,j=1, якщо змінна i має сильний вплив на змінну j, та аi,j=0 в іншому випадку.

Метою цієї статті є розробка гібридного методу підтримки та прийняття рішень в управлінні економічними об'єктами в умовах невизначеності на підставі комбінування методів обробки експертних суджень і нечіткої логіки.

.
 
   
Формат: pdf


Размер: 625 кб


Скачать файл
Категория: Публикации Кравченко В.Н. | Добавил: kvn2us (22.11.2014) | Автор: Кравченко В.
Просмотров: 611 | Теги: методи, Управління, експертні судження, нечіткі множини, нечітка логіка, прийняття рішень
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]