Главная » Статьи » Студентам » Логистика

Рабочая программа учебной дисциплины "Логистика: цепи поставок"

 

Логістика: ланцюги постачань

2015 р.

 

Вступ

Рабоча програма містить: мету, завдання та зміст дисципліни; коротку анотацію до кожної теми курсу з характеристикой основних питань, що розкривають зміст матеріалу; перелік літератури з дисципліни; розподіл учбового часу; плани лабораторних занять; робочий план самостійної роботи студента з вивчення дисципліни, критерії оцінювання знань, зразки типових завдань модульного контролю, приклади типових завдань, що виносяться на іспит, зразок екзаменаційного білету.

Курс «Логістика: ланцюги постачань» вивчає логістичні процеси, закони і принципи взаємодії підприємств в ланцюгу постачань, а також проблеми з погляду менеджера-логіста, працівника та власника логістичного підприємства і суспільства в цілому.

Дисципліна «Логістика: ланцюги постачань» є вибірковою.

Logistics and Supply Chain Fundamentals на Udemy.

 

Мета та завдання

Мета вивчення дисципліни «Логістика: ланцюги постачань» - дати уявлення щодо базових понять логістики, управління ланцюгами постачань, комерційної та сервісної логістики, навчити аналізувати основні складові логістичних систем за допомогою методів моделювання, користуватися сучасними методами прийняття управлінських рішень і відповідними програмними продуктами у цих сферах.

Дисципліна «Логістика: ланцюги постачань» передбачає наступні завдання що полягають у тому, щоб довести до студентів зміст логістики й управління ланцюгами постачань, їх значення для підприємств, а саме:

 • ознайомити студентів з теорією логістики, її основними концепціями й управлінськими технологіями, насамперед, концепцією управління ланцюгами постачань;

 • показати її науково-практичне місце у сучасній економіці;

 • сформувати у студентів систему знань щодо аналізу, планування та вирішення управлінських завдань, що є найпоширенішими в сфері логістики, з використання формалізованих методів і моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

сутність логістики на рівні підприємства, вертикально-інтегрованих структур, регіональної та національної економіки;

підходи та механізми управління, планування, організації в основних функціональних сферах логістики, а саме:

 • допоміжних процесах виробництва,
 • транспортуванні,
 • складському господарстві,
 • збуті та розподілу продукції,
 • управлінні запасами товарно-матеріальних цінностей;

вміти:

застосовувати сучасні методи та моделі в процесі управління ресурсними потоками;

аналізувати та планувати діяльність логістичних систем, щоб охопити всі заходи з організації логістичних процесів, а також переміщення, зберігання матеріалів в межах фірми та в її розподільчих каналах;

застосовувати методи дескриптивного, динамічного й імітаційного моделювання, евристичними та математичними методами дослідження операцій, що широко застосовуються в процесі прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку логістичних систем;

досліджувати ринкові і фінансові аспекти логістичної діяльності підприємств з тим, щоб оцінити вплив різних заходів на рух логістичних потоків;

системно, творчо мислити, знаходити новації, нові рішення в управлінні ресурсними потоками;

читати і розуміти наукові, аналітичні, статистичні матеріали за проблематикою логістики й управління ланцюгами постачань, самостійно працювати з літературою, писати наукові роботи з актуальних питань в цих сферах.

Студент повинен мати уявлення: про вітчизняний і зарубіжний досвід управління та використання сучасних інформаційних систем управління в сфері логістики.

Вивчення дисципліни «Логістика: ланцюги постачань» базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення таких дисциплін як «Дослідження операцій», «Маркетинг», «Математичний аналіз», «Менеджмент підприємств», «Статистика», «Теорія ймовірностей», «Теорія управління» та ін.

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Тема 1.  Методологічні основи логістики

Основні поняття логістики [3, с. 81-94; 5, с. 2-4; 13, с. 12-37]. Об’єкт і предмет управління та дослідження в логістиці [5, с. 4-5]. 
Джерела економічного ефекту від використовування логістики [13, с. 37-43, 48-50]. 
Термінологія теорії логістики [3, c. 91-84; 5, с. 16-32, 46-63; 13, с. 95-99; 5, с. 5-7; 10; 11]:

 • логістичні елементи, логістичний ланцюг, мережа, канал, система;
 • логістичні операції, функції та процеси;
 • функціональні сфери логістики, логістичні цикли;
 • логістична стратегія.

Еволюція логістики [3, с. 19-71; 9, с. 7-15]:

 • основні концептуальні підходи;
 • концепції дистрибуції та маркетингової логістики, інтегрованої логістики, управління ланцюгами постачань та співвідношення цієї концепції з логістикою;
 • міжнародні логістичні організації.

Класифікація логістичних систем [5, с. 31; 4]. 
Декомпозиція організаційно-функціональної структури логістичної системи [3, с. 141-186]. 
Логістичні потоки, їх види та характеристики [3, с. 105-129]. Матеріальний потік та його властивості [3, c. 94-105].

Тема 2. Управління ланцюгами постачань

Актуальність управління ланцюгами постачань [3, с. 70-72]. 
Розвиток концепції управління ланцюгами постачань [19, с. 1-45].
Конфлікти в ланцюгах постачань [13]. 
Організаційні форми взаємодії підприємств в ланцюгу постачань. Процеси взаємодії підприємств в ланцюгу постачань [3, с. 60-71]. 
Технології управління взаємодією підприємств в ланцюгу постачань [17]. Поняття електронних ланцюгів постачань. 

Тема 3. Інструменти логістики й управління ланцюгами постачань

Класифікація моделей та методів логістики [9, с.15-20; 19, с. 36-42]. SCOR-модель [20, c. 62-66]. 
Дескриптивні моделі процесів взаємодії підприємств з контрагентами [4].
Показники ефективності ланцюгів постачань. Діагностика ланцюгів постачань [3, с. 784-841; 14, с. 133-152]. 
Моделі процесів управління логістичними потоками в ланцюгу постачань. Системно-динамічна модель закупівельно-збутового процесу [6, с. 10-21].

Тема 4. Організація ланцюгу постачань

Концепція синтезу ланцюгу постачань [8, с. 62-71]. Проектування ланцюгу постачань [13, с. 133-138; 17]. 
Вибір постачальників і сегментів продажу [3, c. 241-253]. 
Фактори, що впливають на конфігурацію ланцюгу постачань [17]. Час реагування споживачів [17]. 
Вибір розташування та визначення виробничих потужностей [13, с. 138-140, 160-204; 9, с. 28-35; 17]. 
Оптимізаційна модель визначення обсягів закупок у постачальників (модель Ч.А. Вебера и Дж.Р.Карента (VENDMOP). 
Проектування системи дистрибуції [3, с. 318-347].

Тема 5. Управління ресурсними потоками

Процес і проблеми управління ресурсними потоками та запасами на підприємствах промисловості та торгівлі [3, с. 567-575; 15; 18, c. 121-123]. 
Методи АВС- і XYZ-аналізу логістичних об’єктів, та їх комбінування [3, с. 594-609]. 
Однопродуктова модель управління запасами з постійною інтенсивністю споживання [18, c. 123-128]. Миттєве поповнення запасів [18, c. 128-130].
Однопродуктова модель управління запасами з детермінованим змінюваним попитом [18, c. 130-132]. 
Моделі управління запасами зі знижкою [18, c. 132-126]. 

Тема 6. Моделі стратегій управління запасами

Моделі управління запасами в ланках логістичної системи:

 • з фіксованим розміром замовлення,
 • з фіксованим інтервалом між замовленнями [3, с. 628-641].

Моделі управління запасами в умовах мінливого споживання:

 • з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня,
 • «мінімум-максімум» [3, с. 636-641]. 

Розміщення запасів у ланцюгу постачань [3, с. 665-678]. 
Багатопродуктова модель управління запасами з обмеженням на пропускну здатність [18, c. 136-138]. 
Стохастичні моделі управління запасами [1, с. 23-45; 12; 18, c. 141-148; 15]. 
Мережеві моделі логістичних процесів.

Тема 7. Складська логістика. Логістичні компанії

Функції та операції складської логістики [16, с. 423-431]. 
Загальна структура складу [16, с. 431-436]. 
Проектування складських зон вантажопереробки [3, с. 468-484]. 
Моделі прийняття операційних рішень в роботі складу [8, с. 181-195]. 
Критерії вибору логістичного оператора. 
Структура комплексу управлінських завдань і моделей функціонування ланцюгу постачань з логістичними провайдерами. 

Тема 8. Транспортна логістика. Транзитні термінали.

Структура транспортного процесу. Завдання, що вирішуються логістичними операторами або провайдерами під час надання послуг [8, с. 262-270]. 
Показники якості вантажних перевезень [3, с. 512-526]. 
Алгоритм вибору способу поставки. 
Процес надання 3PL-компанією логістичних послуг. 
Схеми комбінованих перевезень.
Функціонування транзитних терміналів.

SAP: Supply Chain Logistics in R/3 на Udemy

 

Самостійна робота 

 

Види СРС

У процесі самостійної роботи використовуються наступні її види та форми, включаючи поточну і творчу (дослідну) діяльність магістрів:

 1. Поточна СРС, спрямована на поглиблення та закріплення знань магістра, розвиток практичних умінь. Вона включає наступні види робіт:
  • робота з лекційним матеріалом, пошук та огляд літератури та електронних джерел інформації за індивідуально заданій проблемі курсу;
  • виконання індивідуальних домашніх завдань;
  • випереджальна самостійна робота;
  • вивчення тем, винесених на самостійне опрацювання;
  • підготовка до усного опитування, захисту робіт, заліку.
 2. Творча проблемно-орієнтована самостійна робота (ТСР), спрямована на розвиток інтелектуальних умінь, комплексу універсальних (загальнокультурних) і професійних компетенцій, підвищення творчого потенціалу бакалаврів.
  • пошук, аналіз, структурування та презентація інформації;
  • виконання розрахунково-графічних робіт;
  • дослідна робота та участь у наукових студентських конференціях, семінарах та олімпіадах;
  • аналіз наукових публікацій за заздалегідь визначеною викладачем темі;
  • аналіз статистичних та фактичних матеріалів за заданою темою, проведення розрахунків на основі статистичних матеріалів.

How to Build a Supply Chain Model in Microsoft Excel на Udemy

 

Тематичний зміст самостійної роботи:

1. Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу.
2. Вивчення положень теорії логістики й управління ланцюгами постачань.
3. Задачі. Розробка та реалізація моделей і методів.
4. Дослідження характеристик сфер логістики на підприємствах.
6. Організація структури ланцюга постачань.
5. Імітаційна модель дистрибутивного каналу, що складається з центрального та регіонального складів.

 

Індивідуальні завдання

 1. Вирішення проблеми щодо оптимізації структури ланцюга постачань.
 2. Аналіз ефективності заходів щодо удосконалення логістичної системи на підприємстві
 3. Виділення груп товарів, що надаються компанією з розгалуженою мережею філій по всій країні
  1. Виділити групи товарів за допомогою емпіричного методу АВС-аналізу.
  2. Метод сум (АВС-аналіз).
  3. Метод XYZ-аналізу.
  4. Змішаний АВС і XYZ аналіз.
 4. Ранжування постачальників продукції за допомогою метода аналізу ієрархій.
 5. Реалізація динамічної моделі логістичного процесу обслуговування транспортних засобів для логістичного провайдера «Star Express» з метою визначення необхідної пропускної здатності його складського комплексу.
 6. Необхідно розробити схему зазначеного процесу обслуговування транспортних засобів і проаналізувати ефективність кожної зони складського комплексу, виявити «вузькі місця» що приводять до перевищення допустимих норм часу виконання процедур обслуговування.
 7. Визначення оптимального обсягу замовлення.
 8. Визначення параметрів стратегій управління запасами.
 9. Організація структури ланцюга постачань.
 10.  Імітаційна модель дистрибутивного каналу, що складається з центрального та регіонального складів

 

Рекомендована література

Базова

1.    Бродецкий Г.Л. Управление запасами: Учебник / Г.Л. Бродецкий. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.
2.    Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений / Гаджинский А.М. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 375 с.
3.    Дыбская В.В. Логистика: Учебник / Дыбская В.В., Зайцева Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.. ¬– М.: Эксмо, 2008. – 944 с.
4.    Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация  и управление: Учебник / Елиферов В.Г., Репин В.В. – М.: Инфра-М, 2005. – 319 с.
5.    Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 976 с.
6.    Кравченко В.Н. Модели процессов управления запасами готовой продукции на предприятии / Кравченко В.Н. // Економіка і організація управління: Зб. наук. пр. /  За заг. ред. П.В. Єгорова: Донецький нац. ун-т. – Донецьк: Норд-Пресс, 2010. – Вип. 1 (7). – С. 10-21.
7.    Кравченко В.Н. Моделирование взаимодействия предприятий с логистическими операторами в цепи поставок / Кравченко В.Н. // Управление экономикой переходного периода: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2005. – С. 262-270.
8.    Кравченко В.Н. Моделирование процессов взаимодействия предприятий в цепи поставок / Кравченко В.Н. // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст. / Модели формирования портфеля заказов на предприятиях и в организациях. – Донецк: ДонНУ, 2005. – №2. – С. 62-71.
9.    Логистика автомобильного транспорта: Учеб. пособ. / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с.
10.    Логистика: Учеб. пособ. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 1999. – 327 с.
11.    Неруш Ю.М. Логистика: учеб. / Неруш Ю.М. – М.: ТК Велби, 2006. – 520 с.
12.    Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
13.    Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Уотерс Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
14.    Управление цепями поставок: Справочник издания Gower / Под ред. Дж. Гатторны. – М.: Инфра-М, 2008. – 670 с.
15.    Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.
16.    Alexandre Dolgui. Supply Chain Engineering Useful Methods and Techniques / Alexandre Dolgui, Jean-Marie Proth. – Springer-Verlag London Limited, 2010. – 541 р.
17.    Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation. 2-nd edition. – Pearson Prentice Hall, 2001.
18.    Gianpaolo Ghiani. Introduction to Logistics Systems Planning and Control / Gianpaolo Ghiani, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. – John Wiley & Sons Ltd, 2004. – 352 p.
19.    Ivanov D. Adaptive Supply Chain Management / Dmitry Ivanov, Boris Sokolov. – Springer-Verlag London Limited, 2010. – 269 p.
20.    Márquez A.C. Dynamic Modelling for Supply Chain Management. Dealing with Front-end, Back-end and Integration Issues / Adolfo Crespo Márquez. – Springer-Verlag London Limited, 2010. – 297 p.

Допоміжна

21.    Алесинская T.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: уч пособ. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.
22.    Баркалов С.А., Бурков В.Н., Курочка П.Н., Образцов Н.Н. Задачи управления материально-техническим снабжением в рыночной экономике. М.: ИПУ РАН, 2000. – 58 с.
23.    Бауэрокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.
24.    Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.
25.    Борщев А.В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика // Exponenta Pro. – 2004. – № 3-4. – С. 38-47.
26.    Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность. – М.: Экзамен, 2004. – 272с.
27.    Головкин Н.Н. Аспекты прикладной логистики. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 147с.
28.    Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 208 с.
29.    Губко М.В. Управление организационными системами с коалиционным взаимодействием участников. – М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003. – 140с.
30.    Дорофеев В.Д., Зубков А.Б. Маркетинг в управлении организацией. Монография. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2001. – 107 с.
31.    Заруба В. Я. Математические модели и методы в маркетинговых исследованиях: Учеб. пособие-практикум / Харьковский гос. политехнический ун-т. – Х.:, 1997. – 47с.
32.    Кизим Н.А. Концентрация и интеграция капитала. – Харьков: Бизнес Информ, 2000. – 104с.
33.    Клебанова Т.С., Молдавская Е.В., Чанг Хонгвен. Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах. – Х., 2002. – 148с.
34.    Кобелев Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем: уч. пособ. – М.: Дело, 2003. – 336 с.
35.    Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 1999. – 448 с.
36.    Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с англ. – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. – 768 с.
37.    Мешкова Л.Л., Белоус И.И., Фролов Н.М. Логистика в сфере материальных услуг (На примере снабженческо-заготовительных и транспортных услуг). 2-е изд. испр. и перераб. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 188 с.
38.    Миротин Л.Б. Транспортная логистика. – М.: Экзамен, 2005. – 512с.
39.    Моделирование производственно-сбытовых систем и процессов управления / Под ред. А. А. Колобова, Л. Ф. Шклярского. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1993. – 216 с.
40.    Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, 2006. – 520 с.
41.    О’Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация. – М.: Вершина, 2004. – 272 с.
42.    Окландер М.А. Контуры экономической логистики. – К.: Наукова думка, 2000. – 176 с.
43.    Организация складского учета / Под общ. ред. В.В. Семенихина. – М.: Эксмо, 2006. ¬– 80 с.
44.    Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.
45.    Плоткин Б.К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику. – СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 171с.
46.    Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.: экономика, 1995. – 251с.
47.    Рыбников А.И. Система управления предприятием типа MRPII. – М.: Азроконсалт, 1999. – 134 с.
48.    Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций. – М.: Советское радио, 1977. – 304с.
49.    Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. – СПб.: Союз, 2001. – 544с.
50.    Сербин В.Д. Основы логистики: уч. пособ. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.
51.    Сергеев В.И. Логистика: аналитический обзор. – СПб., 1996. – 285с.
52.    Смехов А.А. Основы транспортной логистики: Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1995.
53.    Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. – М.: Инфра-М, 2005. – 797 с.
54.    Терешкина Т. Логистический подход к управлению запасами // Логистика. – 2002. – №1 – С.31-33.
55.    Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем / С.В. Питеркин, Н.А. Оладов, Д.В. Исаев. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 368с.
56.    Третьяк О.А., Румянцева М.Н. Cетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению феномена // Российский журнал менеджмента. – 2003. –  №2, Т. 1. – С.25-50.
57.    Уваров С.А. Логистика. – СПб.: Инвест-НП, 1996. – 232с.
58.    Управление крупным промышленным комплексом: Монография / под общ. ред. Ю.Г. Лысенко, Н.Г. Гузя. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2003. – 670 с.
59.    Управление маркетинговым потенциалом предприятия / Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко,. Н.Г. Гузя. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 352 с.
60.    Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича и Е.И. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.
61.    Хэндфилд Р.Б., Николс Э.Л. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности. – М.: Вильямс, 2003. – 416 с.
62.    Чеботарев А.А., Чеботарев А.Д. Логистика и маркетинг. Маркетологистика. – М.: Экономика, 2005. – 247с.
63.    Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Холод Н.И., Кузнецов А.В., Жихар Я.Н. и др. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 413с.
64.    Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.
65.    Gilvan C. Souza, Zhenying Zhao, Maomao Chen, Michael O. Ball.  Coordinating sales and raw material discounts in a global supply chain. – University of Maryland, 2002. – 28 p.
66.    Sherbrooke C.C. Optimal inventory modeling of systems. Multi-Echelon Techniques. – New York: Kluwer academic publishers, 2004. – 332 р.
67.    Waters D. Logistics. An introduction to supply chain management. – New York: Palgrave macmillan, 2003. – 354 p.

 

Інформаційні ресурси

1.    Журнал «Дистрибьюция и логистика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukrlogistica.com.ua/, платный.
2.    Сайт «Логистика. Практика управления» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.logist.org.ua/, свободный.
3.    Сайт «Логист –Ваш гид в мире логистики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.logist.com.ua/, свободный.
4.    «Информационно логистический портал L2B» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://l2b.ua/, свободный.
5.    PRORetail [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.proretail.info/, свободный.
6.    Клуб логистов – логистика для профессионалов – Режим доступа: http://www.logist.ru/, свободный.
7.    Инфопортал LogLink.ru – Режим доступа: http://www.LogLink.ru/, свободный.
8.    Информационный портал logisticstime – Режим доступа: http://logisticstime.com/, свободный.
9.    logistics.about.com [Electronic resource]. – Mode of access: http://logistics.about.com/, free.
10.  Logistics management [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.logisticsmgmt.com/, free.

11. Udemy [Electronic resource]:

 

Категория: Логистика | Добавил: kvn2us (27.03.2009) | Автор: Кравченко В.Н.
Просмотров: 4917 | Теги: управління ланцюгами постачань, робоча програма, управление цепями поставок, логистика, логістика, рабочая программа
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]