Перелік №5 наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 01.07.2010  р. № 1-05/5) // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №7 

Перелік № 5 наукових фахових видань України (Постанова Презідії ВАК
України від 10 травня 2000 р. № 1-02/5) // Бюлетень ВАК України.

 

 № 3 / 2010
 
 

Нове в економічній кібернетиці (збірник наукових статей) / За заг. ред. Ю.Г. Лисенка; Донецький нац. ун-т // Моделювання регіональних економічних систем. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – №3.

 

Новое в экономической кибернетике: (Сб. научн. ст.) Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Моделирование региональных экономических систем. – Донецк: Юго-Восток, 2010. №3.

 
 
© Донецкий национальный университет
© Кафедра экономической кибернетики
 
Архив

2011 - №1
2010 - №4
2010 - №3
2010 - №2
2010 - №1
2009 - №4
2009 - №3
2009 - №2
2009 - №1

 

   В сборнике представлены результаты научных исследований в области моделирования и организации функционирования финансовой инфраструктуры сложных экономических систем. Данное направление является актуальным в условиях повышения неопределенности и динамичности финансовых институтов.

 

Материалы сборника предназначены для научных и практических работников, аспирантов, а также специалистов, интересующихся вопросами применения современных научных методов в совершенствовании  управления сложными экономическими системами.

 
Редакционный коллектив: член-корр. НАН Украины, д-р экон. наук, профессор Ю.Г. Лысенко (председатель);  д-р экон. наук, профессор П.В. Егоров; д-р экон. наук, профессор В.Я. Заруба; д-р экон. наук, профессор Т.С. Клебанова; д.физ.-мат., профессор И.Н. Ляшенко; д-р экон. наук, профессор Н.В. Румянцев; д-р экон. наук, профессор А.И. Черняк; канд. экон. наук, доцент С.И. Левицкий; д-р. экон. наук, доцент В.Н. Тимохин; канд. экон. наук Беликова Т.Ю.
 

Отв. за выпуск: канд. экон. наук Т.Ю. Беликова
 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора >>>

 
Густера О.М., Фрунзе И.А. Система интеграции информационных ресурсов в управлении региональными инвестициями
     Статья   посвящена   вопросам   проектирования   системы управления  информационными  ресурсами  в  процессе  поддержке принятия  решений  при  координации  инвестиционных  процессов региона  c  учетом  оценки эффективности  использования информационных ресурсов. 
Ключевые  словаИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ,  ИНФОРМАЦИЯ,   ДАННЫЕ,   РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ   ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Жерліцин Д.М., Жерліцина Д.М. Групування регіонів у прийнятті рішень в управленні бюджетними ресурсами територій
Скачать
    Досліджено моделі групування регіонів на базі рівня соціально-економічного розвитку. Здійснено групування адміністративно-територіальних   одиниць України для цілей міжбюджетного вирівнювання.
Ключові словаРЕГІОН,  ГРУПУВАННЯ,  БЮДЖЕТНІ  РЕСУРСИ, МОДЕЛЬ


Зайцева Н.М., Вдовиченко Е.А. Моделирование системы проектного управления ресурсами в ОАО "Алчевский металлургический комбинат"
    В  данной статье была обоснована необходимость разработки и реализации проекта по внедрению системы поддержки принятия решений в сфере управления ресурсами в существующую корпоративную информационную систему ОАО «АМК».
Ключевые слова: ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЕКТНАЯ КООРДИНАЦИЯ РЕСУРСОВ, СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА


Зінченко В.В. Стратегії розвитку України і дилема спеціальних економічних зон: субсидіарний регіоналізм versus системний дерегульований трайбалізм
    У статті здійснено дослідження моделей сучасних тенденцій спеціальних економічних зон в контексті розвитку національної і світової економіки. Аналізуються форми регулювання регіонального економічного розвитку в сферах виробничої кооперації і проблеми створенні цілісної системи внутрішнього ринку. Досліджуються різні форми ефективності централізірованного і децентралізірованного управління регіонами.
Ключові слова: СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, СУБСИДІАРНОСТЬ, КРИЗА, ДЕРЖАВА, ГЛОБАЛІЗМ, НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Карпилянская Л.И. Моделирование механизма взыскания налоговых обязательств
      Статья  посвящена  проблеме  моделирования  механизмов взыскания налоговых обязательств. Проанализированы законодательные акты, регулирующие процесс погашения налоговой задолженности, штрафов и пеней. Предложен механизм взыскания налоговых обязательств, основанный на требованиях налогового законодательства, позволяющий вырабатывать типовые схемы погашения задолженности по налогам и сборам для конкретных типов крупных налогоплательщиков.
Ключевые слова: КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЕХАНИЗМ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ


Коляда Ю.В. Динамічна модель поведінки товарів одного призначення на регіональному ринку
    На підґрунті кібернетичного моделювання, використовуючи здобутки теорії звичайних диференційних рівнянь, розглянуто на прикладі двох товарів одного призначення на регіональному ринку.
Ключові слова: МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ, ЕКОНОМІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

Левашова Л.В. Вплив системи мотивування на активність працівників підприємств регіону
      У статті досліджується вплив системи мотивації на працівників підприємств регіону, залучення співробітників до реалізації цілей організації, непрямий вплив мотивації на ефективність використання персоналу.
Ключові слова: СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ, ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, АКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ПОТРЕБИ ПРАЦІВНИКІВ, ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ


Левицкий С.И., Кулемзин А.В. Моделирование координации инвестиционных проектов в Донецкой области
Cкачать

     В статье представлена комплексная имитационная модель координации инвестиционной деятельности в регионе, которая является интегральной и обобщает информацию об отдельных группах инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, КООРДИНАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ, ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ


Нестеров Ю.А., Руденский Р.А., Руденская В.В. Механизм поиска и выбора точек роста предприятия региона
Скачать
     В статье исследуются приложения теории ограничений и теории полюсов роста на уровне предприятий региона; приведены основные характеристики точек роста, выделено их положительное и отрицательное влияние на предприятия. В статье предложен механизм поиска и выбора точек роста предприятий региона. В заключение в статье отмечается, что данный механизм позволяет снижать влияние ограничений в производственной системе.
Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОЛЮСА РОСТА, ТОЧКИ РОСТА, УЗКИЕ МЕСТА


Самойленко И.А. Направления совершенствования организационно-экономических основ развития регионального рынка электроенергии
    Предложены мероприятия по реализации задач, направленных на совершенствование функционирования и развития регионального рынка электроэнергии.
Ключевые слова: РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

 

Предисловие редактора

 

 

     Досвід зарубіжних країн з розвитою ринковою економікою показує, що для вирішення задач управління розвитком регіону необхідне застосування економіко-математичних методів, методів стратегічного аналізу й економетрії. Оскільки предметом регіональної політики будь-якої держави є розвиток її територій за допомогою ефективного вирішення пріоритетних проблем функціонування, то як ніколи актуальною є активізація інвестиційних процесів, а також розробка прогресивних моделей і механізмів управління інвестиційною діяльністю з метою досягнення стійкого економічного розвитку регіонів і країни в цілому й підвищення добробуту населення України. Для розробки стратегії розвитку економіки регіону необхідно виділення цілей розвитку й визначення ключових факторів ефективності регіональної економічної політики, ретельний якісний і кількісний аналіз процесів, що відбуваються.
     У збірнику представлені статті з основних аспектів інвестиційної політики регіону: підвищення інвестиційної привабливості регіонів і створення сприятливого інвестиційного клімату (Зінченко В.В., Левицький С.І., Кулемзін О.В.); розробки й реалізації цільових програм соціально-економічного розвитку регіонів, які фінансуються за рахунок коштів державного й місцевого бюджетів (Жерліцин Д.М., Жерліцина Д.М.); розподілу регіональних фінансових й інших ресурсів за найбільш ефективними інвестиційними проектами (Зайцева Н.М., Вдовіченко О.А., Самойленко І.А.); інформаційної й фінансової підтримки високотехнологічних галузей і виробництв (Фрунзе І.А,, Густера О.М.); удосконалювання податкової політики держави й регіону (Карпилянська Л.І.); підтримка й стимулювання суб'єктів підприємництва (Коляда Ю.В., Левашова Л.В., Нестеров Ю.О.).

 

 

 

Ю.Г. Лисенко,
член-кор. НАН України,
доктор економічних наук,
професор

 

Добавить объявление

Посмотреть все объявления