Главная » Статьи » Студентам » Мат. модели в трансф. экономике

Системная динамика социально-экономического развития

Системна динаміка соціально-економічного розвитку

Народногосподарський кругообіг

Для сучасного етапу розвитку економіки характерно динамічна, прискорена зміна соціально-економічних явищ. У зв'язку з цим особливої уваги набуває здатність органів управління (державних, регіональних, корпоративних) своєчасно приймати відповідні ефективні заходи, обґрунтування яких здійснюється з застосуванням імітаційного моделювання як інструменту багатоваріантного прогнозування і аналізу систем високого ступеня складності [1].

У масштабах національної економіки найбільш важливими і гострими проблемами є три: безробіття (зайнятість), інфляція (ціни), економічне зростання. З цього виходить центральна проблема: яким має бути обсяг випуску продукції, щоб забезпечити вирішення цих проблем.

У макроекономіці досліджуються проблеми економічного зростання і економічних циклів, зайнятості, інфляції, аналізуються стани державного бюджету і платіжного балансу країни. Теоретико-практичні результати досліджень сформовано в теорії грошей, інфляції, зайнятості, теорії зростання і теорії циклів тощо. Координація дій економічних суб'єктів і взаємозв'язок різних ринків, реального і грошового секторів економіки досліджуються в рамках теорії загальної економічної рівноваги.

В якості теоретичною основи аналізу відтворення більшість сучасних шкіл економічної теорії називають концепцію народногосподарського кругообігу (рис. 1) – процес руху економічних благ і грошових коштів між суб'єктами економіки, що забезпечує підтримку існування кожного з них і всієї системи в цілому [9].

Рис. 1. Схема народногосподарського кругообігу

Позначимо через GDP валовий внутрішній продукт (ВВП), що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року всередині країни з використанням чинників виробництва, що належать як даній країні, так і іншим країнам.

 

Валовий внутрішній продукт

У системно-динамічній моделі M.E1 валовий внутрішній продукт представлений у вигляді рівня (рис. 2). Зазначимо, що потокову діаграму задля її комп’ютерної імітації розроблено у ППП "PowerSim Studio 7".

 

Рис. 2. Потокова діаграма моделі динаміки
валового внутрішнього продукту (M.E1)

Зміну ВВП (Ghange_In_GDP) задано функцією темпу:

Слід відзначити, що, ця функція використовує значення рівня GDP, тобто значення ВВП на початок періоду, тому введено індекс t0.

Функція Agg_Demand – це сукупний попит на кінцевий продукт, економічна сутність якого полягає в тому, що він відображує сукупний обсяг товарів і послуг, які бажають придбати споживачі в країні при даному рівні цін, або, іншими словами, – рівень витрат на товари і послуги, що планується населенням для даного рівня сукупного доходу.

Сукупний попит розбивається на чотири частини, які відповідають секторам економіки: 

1) власне сукупний попит споживачів (домогосподарств) – Consumption, що знаходить своє вираження в невиробничому споживанні:

Consumption = Exp_Income*Marg_Prop2Cons,

де Exp_Income – очікуваний споживачами перманентний дохід, виходячи з гіпотези, згідно якої обсяг і структура поточного споживання сімей залежать не лише від поточного доходу, яким вони володіють, але і від того, чи є цей дохід перманентним (постійним) або тимчасовим;

Marg_Prop2Cons – коефіцієнт граничної схильності до споживання – доля збільшення національного доходу, що витрачається на потреби споживання (дорівнює зміні у споживанні, що відноситься до зміни доходу, яким володіють сім'ї).

2) інвестиційний попит фірм (що реалізовується в закупівлях устаткування, будівництві тощо) – Investment (у M.E1 величина постійна); 

3) попит держави на товари і послуги – Gov_Expend, який в цій моделі задається екзогенно;

4) чистий експорт (різниця між попитом іноземних економічних агентів на вітчизняні товари і послуги і вітчизняним попитом на іноземні товари і послуги), проте він не враховується в моделі M.E1.

Таким чином, сукупний попит дорівнює сумі складових 1)-3):

Agg_Demand = Consumption + Gov_Expend + Investment.

Константа Prod_Adj_Time містить показник часу (в роках), за який здійснюється пристосування випуску продукції до сукупного попиту (згладжування першого порядку).

Очікуваний споживачами перманентний дохід (Exp_Income) є рівнем, початкове значення якого встановлюється таким, що дорівнює GDP (ВВП), а рівняння темпу його зміни має вигляд:

де Exp_Format_Time – час, протягом якого покупці формують чекання відносно очікуваного перманентного доходу.

Приклад 6.3. Нехай попит держави на товари і послуги має вигляд:

Gov_Expend = 100*(1 + RANDOM(-0,2; 0,1)) + STEP(10; 1),

й визначені значення наступних параметрів:

Prod_Adj_Time = 2,

Investment = 10,

Marg_Prop2Cons = 0,8,

Exp_Format_Time = 0,5.

ВВП на початок імітації дорівнює 550.

Результати імітації моделі M.E1 для вказаних вище умов графічно представлені на рис. 3. Незважаючи на певні коливання в величинах цієї моделі, загалом можна говорити, що за означених умов очікуваний розвиток економічної системи має позитивну тенденцію.

Рис. 3. Результати імітації моделі М.Е1

 

Модель Самуельсона-Хікса

Далі перейдемо до імітаційної моделі економічного циклу M.E2 на основі теоретичної моделі Самуельсона-Хікса – кейнсіанської динамічної моделі, що включає лише ринок благ, на якому представлено двох економічних агентів – домогосподарства та компанії:

Перше рівняння (6.1) є аксіоматичною тотожністю в макроекономіці.  Друге рівняння показує, що обсяг споживання поточного періоду визначається доходом попереднього періоду. Третє рівняння ґрунтується на припущенні, що підприємці здійснюють інвестиції після того, як переконаються, що приріст національного доходу в попередньому періоді стійкий.

Якщо під впливом науково-технічного прогресу автономні інвестиції збільшуються, то, згідно з принципом мультиплікатора, збільшуються сукупний попит і дохід. Приріст доходу викликає коливання індукованих (похідних) інвестицій. Таким чином, ефект мультиплікатора викликає дію акселератора.

Поведінка економічної системи залежить від b і g. За Хіксом, величини даних параметрів такі, що вони можуть спричинити коливання, а не вибухи, бо натрапляють на обмежувачі.

Верхнім обмежувачем є рівень повної зайнятості. Нижнім обмежувачем виступає розмір амортизаційних відрахувань. 

На рис. 4 наведено потокову діаграму моделі M.E2, розроблену в ППП "VenSim", яка враховує структуру співвідношень в (6.1).

Рис. 4. Потокова діаграма моделі M.E2 економічного циклу

Розшифруємо позначення на діаграмі:

1) Consumption – споживання:

Consumption Fraction*Output,  (Units: грош. од./рік),

де Consumption Fraction – гранична схильність до вжитку;

2) Government Spending ­– урядові витрати:

0.1 + 0.1*PULSE(4, TIME STEP);

3) Investment – інвестиції:

Investment Multiplier*(Output – Previous Output),

де Investment Multiplier – акселератор;

4) New Output – формування поточного національного доходу:

Investment + Consumption + Government Spending;

5) Output – національний дохід попереднього періоду:

INTEG ((New Output – Output)/TIME STEP, 1);      

6) Previous Output – національний дохід в період часу (t–2):

INTEG ((Output – Previous Output)/TIME STEP, 1).

 

 

Категория: Мат. модели в трансф. экономике | Добавил: kvn2us (22.10.2014) | Автор: Кравченко В.Н.
Просмотров: 862 | Теги: рыночное равновесие, системная динамика, модель Самуэльсона-Хикса, социально-экономическое развитие, ВВП, экономический цикл
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]